دين وفطرت
(راه وروش شرعي عقد نكاح ( نكاح بسته كردند

(راه وروش شرعي عقد نكاح ( نكاح بسته كردند

 شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول چه راهنمایی داده است ؟ شیوه سنت ایجاب وقبول چیست؟

شریعت در مورد حضور زن در مجلس ایجاب وقبول کدام ممانعتی نگذاشته که بگوئیم زنان نمیتواند در مجلس ایجاب وقبول حضور یابند  درین باره هیچ آیه وحدیثی موجود نمیباشد بنا بر این در دنیای  امروزی در بسیاری کشور های اسلامی زنان نیز در مجلس ایجاب وقبول حضور می یابند بجز کشور های محافظه کا ر مانند افغانستان حضور زنان درین ممالک در مجلس ایجاب وقبول به ندرت دیده میشود  اما این عنعنه را نمیتوانیم امر شریعت تلقی بکنیم  این یک عقیده نا درست هست که زنان در عقب جامعه انداخته میشوند

شیوه های سنت ایجاب و قبول را میتوانیم به موارد ذیل توضیح بدهیم.
معلوم بودن زن وشوهر كه هر دو به نام ونسب تعيين شوند
رضايت كامل هردو زن وشوهر كه اقرار بكنند به اين رضايت ” ايجاب وقبول”
وجود دو شاهد عدل كه فاسق وفاجر نباشند  درین جا باید گفت که یک این  دو شاهد زن ویا هر دوی آن مرد شده میتواند فقط در مذاهب شهادت زن را به تنهائی رد میکنند
اما مذاهب نیز شهادت دوزن را در جای یک مرد قبول میکنند  برا معلومات بیشتر در باره شهادت زن در قران کریم لطفا این مقاله مطا لعه بکنید
http://www.dinwefetrat.com/?p=5011

شهادت زن از منظر قرآن کریم

   در ین مقاله جائز بودن شهادت زنان را در همه موارد بدون حضور داشت کدام مرد با دلائل از آیات قرآن کریم ثابت میکند بنا براین کسی در باره شهادت ویا حضور زنان در عقد نکاح تردد داشته باشند برایشان مطالعه مقاله فوق توصیه میشود
وشاهدان امانت كار وعادل باشند
كدام مانع شرعي ديگر وجود نداشته باشد در نكاح اين دونفر مثلا خواهر وبرادر نسبي ورضاعي نباشند ، زن در مرحله عدت طلاق ووفات نباشد،
تعيين كردن ودادن مهر نيز ضروري است ونمي توان آنرا نظر انداز كرد خصوصا در شرائط فعلي. فقط مهر برای خود د ختر داده شود
گرفتن مهر دختر از طرف پدر ویا برادر ویا کدام اقارب دیگر مخالف آیه های سریع قران کریم هست چون در آیه های مربوط مهر را برای خود زنان بدهید میفرماید

 ايجاب وقبول زن وشوهر  در حضور دشت دو شاهد عدل وشاهدي دادن هردو بر عقد نكاح.
از آداب وسنتهاي نكاح اعلان نمودن ازدواج ووليمه دادن یعنی مهمانی ازدواج نيز ميباشدفقط درین ولیمه از اسراف باید صرفه جوئی کرد چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مبارکه اش چنین میفرماید بهترین نکاح آسان ترین نکاح هست

 از شرائط واركان نكاح وجود شخص نكاح خوان نيست البته اين سنت است

بايد لزوما دختر در مجلس نكاح حضور يابد ولو براي چند دقيقه كه خود را معرفي كند وايجاب قبول را بزبان خود اقرار كند زيرا در تعامل كردن شاهدان با عروس ازعقب پرده وپشت دروازه ممكن غلطي ويا خطأ وسوء تفاهم واقع شود واين شيوه نادرست است، هنكام حضور يابي عروس در مجلس نكاح تنها ولي امر دختر، هردو شاهد، شوهر وقاضي نكاح ويا نكاح خوان حضور داشته باشد واشخاص ديگر در اين صورت مجلس نكاح را ترك كنند تا اينكه عروس در حرج واقع نشود. این شرایط البته وقتی در نظر گرفته میشود در جامعه مانند افغانستان زن ها از مردان جدا زنده گی بکنند  رعایت نمودن به این شر ط بهتر خواهد بود

همچنان در صورت كه خود انسان عاقل وبالغ وحاضر بوده باشد ضرورت به وكيل گرفتن ندارد، خود انسان چي مرد باشد ويا زن شخصا خواستهاي خود را بزبان بياورد ومطرح كند

ليكن وكيل گرفتن هم يک امر مشروع وجائز است ودر آن حرج ومانع شرعي نيست

تعيين کردن مهر عروس از صلاحیت وحق خودش  است. نه از صلاحیت نکاح خوان وملا امام به خواطریکه شریعت . این حق را  به خود زنان داده
_ نكاح خوان ومولوي صاحبان تنها مي توانند دختر وولي امرش را تشويق وترغيب كند كه مهر غير واقعي وزياد نباشد كه از توان شوهر خارج باشد.

_ البته این حق هم نکاح خوان دارد که مهر مثل تعریف که عبارت از مقدار مهر مروج در اقارب عروس وهم قریه وهمسايه وهمسویه آن._ در صورت نكاح قبلا بدون مهر  انجام شده باشد قاضي برايش مهر تعيين ميكند

 خلاصه امر عقد نكاح وازدواج يكي از مهمترين عقدها در زندگي مسلمان است زيرا توسط اين عقد زن وشوهر به همديگر حلال ميشوند، ویگانه اتفاقيه است كه زندگي زن وشوهر را مشروعيت مي بخشد در حال كه قبل از بستن نكاح بیگانه بودند..ونظر به اين اهميت بزرگ كه دارد اين عقد از خود احكام ، آداب وشروط خاص دارد كه بايد مراعات شود   تا اينكه نكاح شان صحيح ودرست شمرده شود واز هر نوع خلل وشک وترديد در امان بمانند

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها