دين وفطرت

روزه دار برای جلوگیری از بوی دهان می تواند مسواک بزند؟

اگر روزه دار برای جلوگیری از بوی دهان در حال روزه مسواک بزند روزه اش باطل می شود؟

قران کریم بطور واضح بیان میدارد که برای روزه دار چه چیزهای ممنوعیت دارد.

  • خوردن

 

  • آشامیدن

 

  • و مقاربت جنسی

انجام یکی از این چیزها روزه را باطل می‌کند. ولی مسواک زدن روزه را باطل نمی کند. اگر روزه دار بخواهد برای جلوگیری از بوی دهان در حال روزه، مسواک بزند اشکالی ندارد.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید