دين وفطرت
عقیم کردن حیوانات خانگی

عقیم کردن حیوانات خانگی

عقیم کردن حیوانات خانگی
سوال: عقیم کردن حیوانات خانگی مثل گربه از نظر دینی جایز است؟
جواب: اگر عقیم کردن برای حیوان فایده ای نداشته و حتی عوارضی را هم به دنبال داشته باشد، عقیم کردن حیوان جایز نمی باشد.
اما در نگهداری گربه و حیواناتی امثال آن، این موضوع متفاوت است. این قبیل حیوانات در محیط خارج از منزل، در صورت تماس با حیوانات خیابانی دیگر ممکن است دچار بیماری شده و از عمرش کاسته شود. عقیم کردن این قبیل حیوانات نه تنها برای آنها مضر نیست، حتی گفته می شود که ، فایده هایی را هم به دنبال دارد که عمر آنها را طولانی می کند.
چون عقیم کردن این حیوانات ضرری بر آنها ندارد، در نتیجه عقیم کردن آنها جایز می باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید