دين وفطرت
غسل و تکفین و تدفین فرد قتل واجب.

غسل و تکفین و تدفین فرد قتل واجب.

غسل و تکفین و تدفین فرد قتل واجب.
سؤال: حکم غسل و دفن فردی که کشتنش واجب است، چیست؟
جواب: مثل در حالات عادی باید دفن و کفنش کرد. لازم نیست از پیش قبل از کشتن غسل داده شود و کفن را بپوشانند (کما این که معمولا فقها می گویند). در ضمن لازم به ذکر است که به نظر ما غیر از قصاص کسی (زناکار، مرتد… ) قتل واجب ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید