دين وفطرت
فروش میوه از روی درخت

فروش میوه از روی درخت

فروش میوه از روی درخت

سؤال: آیا می‌توانیم میوه‌هایی را که هنوز بر روی درخت است، در معرض فروش قرار داده و بفروشیم؟

جواب:  اگر میوه ها رسیده باشند و می شود دید چه قدر میوه در درخت وجود دارد، فروختنش اشکال ندارد. اما اگر میوه رسیده نباشد، از طریق معامله "سلم" می شود آن کار را انجام داد. سلم – فروختن با پیشپرداخت است. مقدار مال، اوصاف آن، مکان و تاریخ تحویل گرفتن مال در این معامله باید ثبت شود. بعد از انجام گرتفن معامله سلم آن اموالی که قراره تولید بشود، از این به بعد فروخته شده محسوب می شود.

در حدیثی چنین آمده است: رسول الله (ص) وقتی به مدینه می آمد پیشاپیش 2 ساله خرما را می خرید و می فرمود: در این طوری معاملات باید مقدار، وزن و زمان تحویل معین شده باشد.

 پس اگر می خواهید میوه هارا از روی درخت بفروشید، باید از این دو راه آن را انجام دهید تا اشکال شرعی نداشته باشد. 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها