دين وفطرت

قرائت سوره فاتحه نفعی برای مردگان‌‌ ندارد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید