دين وفطرت
مسأله اهدای عضو بدن

مسأله اهدای عضو بدن

مسأله اهدای عضو بدن

موضوع اهدای عضو را که در این روزها خیلی مطرح است، از نظر دین چگونه  توضیح می دهید؟

اهدای اعضای بدن موضوعی است که در زمانهای اخیر انجام می شود.

در این مورد کشور ترکیه هم که عضو رسمی آکادمی فقه اسلامی 6-11-1988 درشهر جده عربستان است به نتیجه ای رسیده اند. این نظر مورد قبول اکثریت علمای اسلام قرار گرفته است. شرح این نظر به این گونه است:

پیوند اعضا از خود بدن:

هر عضو از بدن یک شخص را می توان به جای دیگر بدن همان شخص پیوند زد. فقط کافی است که به این نتیجه رسیده شده باشد که این عمل پیوند سودی که به بدن می رساند از ضرر آن بیشتر است.

این عمل در صورتی که برای احیای یکی از اعضا ویا جایگزین کردن برای به وجود آوردن عضو ویا باز گرداندن آن عضو به حالت اولی یا اینکه جایگزین فعالیتی کرد که آن عضو باید انجام دهد، می توان انجام داد. وهمچنین این عمل را برای اعضایی که ایراد های بارز دارند و فرد را از نظر روحی و روانی دچار مشکل می کنند هم می توان انجام داد.

پیوند پوست، و خون دادن:

خون و پوست که خود را می توانند باز سازی کنند. به همین سبب از انسانی به انسان دیگر می توان انتقال داد و پیوند زد.

برای اینکه بتوان این کار را انجام داد، فرد اهدا کننده باید مجوز انجام این کار را داشته باشد. این بدین معناست که باید فرد اهدا کننده رشید باشد و دلیل مشروع برای انجام این کار را داشته باشد.

پیوند عضو، از فرد زنده:

عضوی از بدن یک فرد بیمار، که به علت بیماری عضو بدن او را جدا کرده اند، قسمت سالم آن عضو را می توان به بیمار دیگری انتقال داد. برای مثال: فردی که به علت بیماری چشم او را تخلیه کرده اند، مردمک آن چشم تخلیه شده را که سالم است می توان به فرد دیگر پیوند زد و این کار جایز است.

اعضایی مثل قلب که برای زنده ماندن فرد لازم است را نمی توان به فرد دیگر پیوند زد.

انسان بدون داشتن بعضی از اعضا هم می تواند زندگی کند. اما نبودن آن اعضا به طور کامل باعث می شود که آن بخش فعالیت خود را به طور کلی از دست بدهد. مثلاً اهدای هر دو مردمک چشم، از فرد زنده  اهدا کننده را دچار مشکل می کند و این کار حرام است.

پیوند عضو، از فرد مرده:

اعضای بدن فرد مرده را به فرد زنده که عضو بیماری دارد، ویا عضوی از بدن را از دست داده، می توان پیوند زد. این کار باید به وصیت فرد مرده ویا با اجازه وارثین فرد مرده انجام شود.

فروش اعضای بدن:

در هیچ شرایطی فروش اعضای بدن جایز نمی باشد. در هیچ شرایطی مجوز فروش اعضای بدن وجود ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید