دين وفطرت
مسائل مرتبط به میراث

مسائل مرتبط به میراث

مسائل مرتبط به میراث
ارث خواهر و برادر مادری
خداوند متعال چنین می فرمایند:

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ.
""اگر مرد یا زنی که میراث گذاشته کلاله باشد، یک برادر و یا یک خواهر داشته باشد*، هر یک یک ششم سهم می برند. اگر تعداد خواهر و برادر بیشتر باشد در یک سوم میراث شریکند."( نساء 4/12)

اگر زنی کلاله، بمیرد شوهر و یک خواهر ویا برادر از یک مادر و همچنین پدر داشته باشد، ابتدا به شوهرش نصف میراث داده می شود. نیمۀ باقی مانده به شش قسمت تقسیم شده و یک سهم به خواهر یا برادر از یک مادرو پنج سهم به پدر تعلق می گیرد.
اگر کسی که کلاله می میرد مرد باشد و همسر و یک خواهر و یک برادر از یک مادر داشته باشد و پدر داشته باشد، ابتدا یک چهارم میراث به همسرش، وسه سهم باقی مانده، یک سهم به مادر،یک سهم به خواهر و برادر و دو سهم هم به پدر تعلق می گیرد. اگر میراث به 24 قسمت مساوی تقسیم شود، 6 قسمت آن به همسر، 18 قسمت باقی مانده،3 سهم به خواهر از یک مادر، سه سهم به برادر از یک مادر و 12 سهم مانده به پدر تعلق می گیرد. وقتی پدر زنده باشد خواهران و برادران میراث نمی گیرند .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید