دين وفطرت

مسلمانانی که در جمهوری ترکیه زندگی می کنند می توانند در انتخابات رأی بدهند؟

ترکیه کشوری است که در آنجا مسلمانان زندگی می کنند و رهبری کشور در دست مسلمانان هست. تمام مردم حق انتخاب دارند و  سزاوار است در انتخابات شرکت کنند. اگر انتخابات شفاف و منصفانه برگزار شود، هر فرد حق دارد در آن انتخابات شرکت کند، اما همچنین اگر شخصی به برگزاری انتخابات عادلانه در  کشوری اعتقاد نداشته باشد، حق دارد در انتخابات شرکت نکند.

شرکت کردن در انتخابات موضوع آزادی انسان است. شرکت در انتخابات از نظر دینی  اشکالی ندارد

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها