دين وفطرت

معنی کلمه تقوا چیست؟

معنی کلمه تقوا چیست؟

کلمه تقوا اساساً به معنای ” صیانت،  نگهداری، خودداری” می باشد و یک عامل درونی است که انسان را ازگناه بازمیدارد.  یعنی  انسان پرهیزکاری که به دستورات خدا احترام می گذارد و در  برابر ارتکاب کارهای خلاف خود را حفظ کند در فرهنگ قرآن کریم او “متقی” نامیده می شود.

 وفق آیات کتاب خدا تقوا به معنای خود نگه داری، مراقبت، کنترل نفس و حاکمیت و تسلّط بر نفس نیز است که چنین انسان برجسته ترین فرد روی زمین است.

به تعبیر ساده تر تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن  و خود را از گناهان حفظ کردن.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید