دين وفطرت
نظر اسلام در باره برداشتن ابرو توسط خانمها چیست؟

نظر اسلام در باره برداشتن ابرو توسط خانمها چیست؟

 

معلوم است چنانچه دین ما به نظافت انسان اهمیت می دهد همچنین به زیبائی و لباس پاک و خوش روی هم اهمیت می دهد. چون مومن باید پاکیزه و خوش رو باشد. ولی در زمان کنونی دیده می شود که بعضی از زنان ابروهایشان را می کنند و از بین می برند. به نظر اسلام این عمل جایز نیست. سوالهای  زیادی در این باره می دهند و علت جایز نبودنش هم می پرسند.

 اولین علت این است که با این کار انسان تغییر در خلقت خدای تعالی می دهد و عدم رضایت به آفرینش خدا می باشد. و دلایلی زیادی دارد که در این نوشته کوتاه نمی توانیم مطرح کنیم. و از این باب تغییر دادن، کندن، بالا و یا پایین کردن  ابرو (بدون سبب) ممنوع می باشد

. فقط در صورتی که موهای ابرو از حالت طبیعی خارج شده باشد به گونه ای که غیر طبیعی بودن آن مشهود باشد و نوعی تشویه و زشتی را به وجود آورده باشد می توان در حد ضرورت آن را دستکاری کرد و قابل توجه آنکه چنین مواردی بسیار اندک و نادر می باشد و می بایست جانب احتیاط را رعایت کرد و از حد ضرورت تجاوز نکرد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید