دين وفطرت
نفس راضیه (قسمت 5)

نفس راضیه (قسمت 5)

نفس راضیه (قسمت 5)
در ادامه توضیح راجع به مراحل نفس طرفداران تصوف گرایان نفس راضیه چنین تعریف می کنند:
نفس راضیه، مرحله ای از نفس می باشد که به قضاهایی که به آن وارد می شود، بدون تردد می پذیرد و رضایت می دهد. این مرحله، مقامی است که ساکنین اسرار الهیه از آن مطلع می باشند.
"به سوی پروردگارت در حالی که از او راضی هستی باز گرد." (سورۀ فجر آیۀ 28)

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید