دين وفطرت
نفقه فرزند

نفقه فرزند

نفقه فرزند

سؤال: در شریعت اسلام بعد از طلاق نفقه بچه بر چه کسی است؟

جواب: نفقه بچه با پدر و تربیت آن با مادر است. فرزند چه دختر باشد، چه پسر نفقه او را باید پدر بپردازد. در این زمینه مادر هیچ مسؤلیتی ندارد. تا فرزندان بزرگ و توانایی کسب درآمد را به دست بیاورند، پدر باید پشتیبانی مالی کند و نفقه بپردازد. اگر پدر نباشد، پدر پدر و یا دیگر اقربا باید نفقه را بپردازند. اگر توانایی مالی داشته باشد، برای نگهداری بچه ها پدر باید  پرستار اجیر کند، تا به مادر بچه ها کمک شود. برای فرزند دختر، اگر او توانایی مالی نداشته  و مجرد باشد، نفقه اش با پدر است. فرقی هم نمی کند، این دختر باکره است یا نیست. مخارج تحصیلات فرزند هم با پدر است. اگر مخارج فرزند بزرگ کافی نباشد، آن کمبودی که دارد، باید از طرف پدر تکمیل شود.

اگر ثابت شود که مادر مبلغی را که برای فرزندان پرداخت شده در امور دیگری خرج می کند، از طرف یک فرد امانت دار به مادر روزانه جزء جزء آن مبلغ داده می شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید