دين وفطرت
پدر حضرت ابراهیم

پدر حضرت ابراهیم

پدر حضرت ابراهیم

سوال: در قرآن کریم ذکر شده که آذر پدر حضرت ابراهیم بت پرست بوده، اما برخی هم می گویند که آذر پدر حضرت ابراهیم نبوده بلکه عموی ایشان بود. کدام یک از اینها درست است؟

جواب: در ظاهر قرآن و همچنین نظر اکثریت مفسرین قرآن، آذر پدر حضرت ابراهیم بود. به پدر بزرگ و عمو هم کلمۀ اب به کار برده می شود. برخی ادعا دارند که در نسل حضرت ابراهیم هیچ  فرد کافری وجود نداشته است. به همین دلیل این مدعیان می گویند که آذر عموی  حضرت ابراهیم بود، و در اشعار خود هم، ااینگونه بیان می کنند.

همان طور که المالی محمد حمدی یازار هم بیان کرده این ادعاها را مخالف ظاهر قرآن و تعصبی بی دلیل می باشد. )

بی دلیل نمی توانیم آیه را ضد ظاهر تفسیر کنیم، پس آذر آن طوری که از ظاهر آیه بر می آید، پدر ابراهیم خلیل (ع) بود.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها