دين وفطرت
پرکردن دندان و حکم غسل ، فلسفه رفع حرج

پرکردن دندان و حکم غسل ، فلسفه رفع حرج

اگر کسی دندان تو خالی خود را پر کند، در غسل و وضوي او اشکالی وارد می شود یا خیر ؟

وضو و غسل او صحیح و درست است ، زیرا ضرورت تقاضامی کند که دندان تو خالی باید پرکرده شود، وگرنه به عصب و مغز انسان آسیب مهلکی وارد می شود وعواقب  خطرناکی در بردارد

  و شستن جدار داخلی دندان دشوار بوده ، و در آن حرج وجود دارد و شریعت در بسیاري از موارد حرج را از انسان دفع کرده است . همانگونه که درمورد باز نکردن گیسوان بافته شده زنان در غسل است . و رسانیدن آب زیر مواد شیمیایی ترکیبی در دندان غیر ممکن است

 

 

 

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید