دين وفطرت
پس از مقاربت جنسی انسان چقدر وقت میتواند غسل را به تاخیر بیا ندازد ؟

پس از مقاربت جنسی انسان چقدر وقت میتواند غسل را به تاخیر بیا ندازد ؟

سوال: پس از مقاربت جنسی چقدر زمان میتوانیم غسل نکرده در حالت جنوب باقی بمانیم از طرف صبح غسل کردن برای انسان سخت تمام میشود آیا  قبلاز نماز ظهر غسل بکنم جایز خواهد بود؟

جواب: اگر در حالت جنب یک وقت نماز را قضاء نکر ده با شید به تاخیر انداختن غسل هیچ مشکلی نخواهیم داشت. نظر به دین اسلام یک انسان  به هر دلیلی جنب شده با شد  یعنی یک شخص بعداز آنکه با لایش غسل فرض گردیده میتواند حد اکثر به مدت  وقت  یک نماز در حالت جنب باقی بماند. بیش تر ازین مدت  جنب  ماندن شان جا یز نخواهیم بود.

بنا بر این میتوانید در حالت جنب خواب بکنید فقط نماز صبح با لایتان فرض گردید ه وادا نمودن این نماز برایتان لازم وضروری هست ویکی از شرایط  نماز پاک بودن انسان از جنابت هست

فلهذا شما با ید قبلاز نماز صبح غسل بکنید بخواطریکه خداوند ج غسل را یعنی پاکی از جنابت را  به خواطر نما ز فرض گردیده آیه کریمه درین با ره چنین میفرماید

ای اهل ایمان، چون خواهید برای نماز برخیزید صورت و دستها را تا مرفق (آرنج) بشویید و سر و پاها را تا برآمدگی پا مسح کنید، و اگر جُنُب هستید پاکیزه شوید (غسل کنید) و اگر بیمار یا مسافرید یا یکی از شما را قضاء حاجتی دست داده و یا با زنان مباشرت کرده‌اید و آب نیابید در این صورت به خاک پاک و پاکیزه‌ای روی آرید و به آن خاک صورت و دستها را مسح کنید (تیمّم کنید). خدا نمی‌خواهد هیچ گونه سختی برای شما قرار دهد، و لیکن می‌خواهد تا شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کند، باشد که شکر او به جای آرید

(سوره مایده آیه 6) 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید