دين وفطرت
پیوند رحم

پیوند رحم

پیوند رحم

 به نظرمن اهدای اعضاء بدن جایز به نظر می آید، ولی در مورد ارگانهای جنسی شک وشبهه هایی دارم. مثال، آیا اهدا و پیوند رحم زن جایز می باشد؟

جواب: این سوال در روزهای اخیر خیلی مطرح شده است . طی مصاحبات  و تحقیقاتی که راجع به این مسئله انجام دادیم ، به این نتیجه رسیدیم که رحم، در حکم تخت خوابی است که، زیگوت که از آمیزش تخمک مادر و اسپرم پدر بوجود می آید در آن جای می گیرد ورشد می کند. این تخت (رحم) هیچ رابطه و انتقال ژنتیکی با زیگوت برقرار نمی کند. در نتیجه پیوند رحم جایز می باشد. اما در مورد تخمدان چنین نیست. تخمدان، به طور مستقیم تاثیر ژنتیکی دارد و در نتیجه پیوند تخمدان جایز نیست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید