دين وفطرت

چرا دست زدن به میت غسل دارد؟ مگر در قران کریم چنین حکمی وجود دارد؟

چرا دست زدن به میت غسل دارد؟ مگر در قران کریم چنین حکمی وجود دارد؟

پاسخ:

احکام دین  اسلام از طرف خدا بیان می شود و ما موظف به عمل نسبت به آن هستیم.در زمان ما احکام  زیادی وجود دارد که با دیدن آنها احساس تاسف می کنیم. متاسفانه در جامعه اسلامی شاهد احکامی هستیم که انسانها چیزی که جز دین نیست و ربطی به دین و شریعت ندارد آن را جز دین می دانند و مثل واجبات الهی  رعایت می کنند.

درباره مطلب مورد سؤال مى توان گفت که در دین ما چنین حکمی یعنی “غسل مسّ میت”  وجود ندارد. این حکم  از دین یهود و مجوس به دین ما  اضافه شده است.  بعوان مثال در فقه  یهود کسی که به میت دست زده است  آن را نجس حساب می کنند (مراجعه کنید: عهد عتیق، لوی ها 15/16)

در کتاب مجوس که آوستا نام دارد نوشته شده است: “کسی که به میت دست بزند و سگ، مگس بکشد بدترین انسان است (آوستا، وندیدات ب.18)

بنابر این بی تردید می توان گفت که این عادات از ادیان قبلی  به دین ما اضافه شده و آخوندها آن را  مانند احکام فقهی در میان  مسلمانان تبلیغ می کنند.

مواردی که غسل نمودن بر انسان واجب هست در قران کریم بطور واضح بیان شده است که تمام مسلمانان آن را می دانند. اما  در آن آیات حکمی در باره غسل ” مسّ میت” وجود ندارد و سخنی هم از آن به میان نیامده است.

در آیه 6 سوره مائده خدای متعال می فرماید:

“اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد چون به [عزم] نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين [هر دو پا] مسح كنيد و اگر جنب‏ايد خود را پاك كنيد [=غسل نماييد] و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان نزديكى كرده‏ ايد و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد خدا نمى‏ خواهد بر شما تنگ بگيرد ليكن مى‏ خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس [او] بداريد “

آیه ای دیگر نساء 43 است که در آنجا نیز خدای متعال در در باره غسل اینچنین می فرماید:

“اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏ گوييد و [نيز] در حال جنابت [وارد نماز نشويد] مگر اينكه راهگذر باشيد تا غسل كنيد و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ ايد و آب نيافته‏ ايد پس بر خاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دستهايتان را مسح نماييد كه خدا بخشنده و آمرزنده است “

بنابر این در دین ما غسلی بنام ” مسّ میت” وجود ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید