دين وفطرت

کسی از ربا پول بدست آورده باشد و آنرا به مساکین توضیع بکند ثواب خواهد گرفت؟

  پیش از همه باید بگوئیم که ربا در قرآن کریم به صراحت حرام قرارداده شده هست.  در سوره بقره آیه 278 و279  خداوندمتعال چنین میفرماید.

اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد! از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزيد، و آنچه از (مطالبات) ربا باقي مانده، رها كنيد، اگر ايمان داريد!
 اگر (چنين) نمي‏كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايه‏ هاي شما، از آن شماست (اصل سرمايه، بدون سود)، نه ستم مي‏كنيد، و نه بر شما ستم وارد مي‏شود.
کسی این امر خداوند گوش داده پولی را از بانک از طریق ربا طلب کار شده نباید به بانک ببخشد، بهتر است در جای این پول را از بانک گرفته به تهیدستان توضیع بکند به .خواطر اطاعتش از فرمان الهی در آیه فوق ذکر گردید ثواب بدست خواهد آورد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید