دين وفطرت

کسی که سه مرتبه نماز جمعه را ترک کند نکاحش منفسخ می شود؟- پروفسور عبد العزیز بایندر

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید