دين وفطرت
کلاه گیس

کلاه گیس

کلاه گیس

سؤال: در صورتی که اجازه نمی دهند در محل کار روسری سر کنیم، می توانم کلاه گیس بگذارم؟

جواب: وقتی زن در شرایط سخت مانده باشد و پوشیدن روسری ممنوع باشد، می تواند کلاه گیس بگذارد چون این هم پوشش است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید