دين وفطرت

گریه کردن در حال نماز

آیا گریه کردن در حال نماز برای امور دنیوی نماز را باطل می‌کند؟

پاسخ:

گریه کردن در حال نماز چه برای امور دنیوی چه برای امور اخروی اشکالی ندارد و نماز را باطل نمی کند.

چون برخی اوقات گریه کردن در دست انسان نیست و انسان  از ترس خدا یا برای آخرت گریه  می کند و نمی تواند خودش را کنترل نماید.

ولی بهتر است  با صدای بلند گریه نکند که تا با گریه کردن با صدای بلند به دیگران مانع نشود و شکل نماز را از بین نبرد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها