دين وفطرت

قران کریم، خدای متعال، انسان، بشر، آیه، سوره فاتحه

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید