دين وفطرت

قران کریم، سوره فاتحه، بشر، خدای متعال، انسان، آیه

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید