دين وفطرت

آیا پدر یا مادر از لحاظ دینی می‌توانند وراث خود را از ارث محروم کنند؟

آیا پدر یا مادر از لحاظ دینی می‌تواند وراث خود را از ارث محروم کند؟

پاسخ:

فرد (مورث ) تا زمانی که زنده است یعنی تا وقتی که همه گونه دخل و تصرفی در اموال خودش داشته باشد  نمی‌تواند میراث خود را تقسیم نماید در این صورت میراث نامیده نمی شود.

نکته قابل توجه این که  و چنانچه قبلا نیز در این مورد نوشته بودیم پس از فوت متوفی میراثش را توزیع می نمایند، و چگونگی تقسیم میراث را خدای متعال در قران کریم تعیین کرده است و  در کتاب خدا سهم معینی برای وارثان در نظر گرفته شده است. بنابر این بعد از وفات انسان فرزندانشان وفق دستورات قران کریم مالک میراث میشـونـد.

بنابر این مورث از لحاظ دینی نمی تواند وارث خود را از ارث محروم نمایدف یعنی  این که وصیت کند بعد از فوت او به یکی از وارثان چیزی از ما ترک نرسد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید