دين وفطرت
به انگشت اشاره انگشتر کردن

به انگشت اشاره انگشتر کردن

سؤال: به انگشت اشاره انگشتر کردن اشکال ندارد؟

جواب: دلیلی برای منع کردن موجود نیست. آدم وقتی دستشویی(توالت) می رود با دست چپ استنجا می کند، به همین خاطر انگشتر در دست چپ نباشد بهتر است. از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان انگشتر را هم به انگشت دست چپ و هم دست راست می کردند. حنفیه و شافعیه می گویند انگشتر در دست راست کردن با فضیلت تر است. مالکیه می گوید در دست چپ کردن با فضیلت تر است.

خوب است آدم وقتی که توالت می رود انگشتر را در بیاورد و طهارت بگیرد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید