دين وفطرت
حکم خشخاش

حکم خشخاش

حکم خشخاش

سوال: آیا خوردن نان خشخاشی و خوراکیهایی که خشخاش دارد حرام است؟

جواب: خشخاش  گیاه است. تا زمانی که به سلامت بدن لطمه وارد نکند حلال است. چیزی که حرام است، افیونی (مواد مخدر) است که بعد از انجام فرایندهایی از آن حاصل می شود. این همانند انگور می ماند که انگور حلال است، اما شرابی که از آن درست می شود حرام است.

پس در نتیجه خوردن خشخاشی که در خوراکیها استفاده می شود مانعی ندارد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید