دين وفطرت
حکم نماز خواندن زن در مقابل مردان

حکم نماز خواندن زن در مقابل مردان

اگر مرد زنی را در حال نماز ببینند، آیا نمازش باطل می شود؟

اگر زن در حال نماز باشد و مرد نامحرم او را ببیند و یا زنی در جایی که مردها آنجا هستند نمازش را ادا کند نمازش باطل هست؟

زنان باید در هنگام نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشانند.  اما پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته میشود و دستها تا مچ و پاها تا مچ پا نیازی ندارد . چنانچه با رعایت حجاب کامل باشد  خواندن نماز در جایی که آنجا مردها هست اشکالی ندارد، هرچند بهتر است زن در جایی نماز بخواند که کمتر در معرض دید نامحرم باشد. ولی نمازش صحیح است و اشکالی ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید