دين وفطرت
در باره توهین و تمسخر

در باره توهین و تمسخر


تفریح که سالم باشد و توهین،تحقیر،تمسخر و دروغ در آن نباشد و همچنین کم باشد نه زیاد،در اسلام جایز بوده اما اگر شوخی و خنده از حد بگذرد وقار و حیثیت آدمیرا کم کرده و اورا سبک و حقیر میسازد . . .
متأسفانه اینروزها طعنه و تمسخر به اصل و نصب،نژاد و قوم زیاد شده و متأسفانه بعضیها با نهایت بی تفاوتی و بی پروایی به یکعده از مسلمین دیگر فکاهی یا جوک ساخته و آنها را مورد تمسخر خود قرار و در بین مردم پخش و نشر میکنند تا چند لحظه ای خنده کرده و خوش باشند و اوقات گرانبهای خودرا بیهوده سپری کنند و همچنین یک اصطلاح بدی که بعضیها دارند میگویند باشد که ساعت ما تیر بشه یعنی خوش باشیم هرقسمیکه میگذرد،بگذرد اما غافل از اینکه الله متعال به عصر و زمان قسم یاد کرده و این نشانه ای با ارزش بودن زمان است که الله متعال بر آن تأكيد بسیار زیادی کرده است؛اینگونه افراد ضررها و معصیتهای زیادیرا متقبل میشوند و همچنین گناه های جاریه و کبیره را نیز میتوانند متقبل شوند و اینکار شان یک خطر بسیار بزرگ بر ایمان خودشان و جامعه ای شان خواهد بود که از جمله ساختن این نوع جوک ها مثل ترکه،لوره،وردکی،دهاتی و غیره خالی از توهین و تمسخر،تحقیر،تفرقه اندازی بین اقوام و ملتها نبوده و یک گناه کاملا بزرگ بوده در حالیکه به ظاهر کوچک معلوم میشود (البته برای همچو افراد…)

چند نمونه از خطرهای عمده از اینگونه معصیتها :

اول» همچو اشخاصی زمان گرانبهای خودرا بیهوده سپری میکنند در حالیکه الله متعال فرمودند» سوگند به عصر که انسان در خسران و زیان است،مگر آنانیکه ایمان آورده اند و عمل صالح و نیکو انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و یکدیگر را به صبر و شکیبایی سفارش کردند!
[قرآنکریم سوره ای عصر] پس بدانید که اولین و بزرگترین معصیت اینگونه اشخاص بیهوده سپری شدن اوقات گرانباهایشان است که هرگز برنمیگردد . . .

دوم» غیبت،و بیخبری اینگونه افراد از اوامر و نواهی الله متعال و یا هم اشتباه شانرا دانسته و بازهم نسبت به اوامر و نواهی الله متعال خودرا بی تفاوت میگیرند که این مورد خیلی خطرناکتر تر از مورد اولی است چراکه بعضی انسانها گناه را ندانسته انجام میدهند اما بعضیها در حالیکه میدانند کارشان گناه و خطاست بازهم آنرا انجام میدهند که اینگونه گناه زودتر صاحبش را به هلاکت و عذاب الهی نزدیک میکندپناه بر الله لایزال،مقتدر و مهربان . . .
الله متعال همچو افراد را در کلام پاکش هشدار داده و فرموده است» وای بر هر عیب جو و غیبت کننده ای 
[قرآنکریم آیه اول سوره همزه]

همچنین در جای دیگری فرموده است» 
ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان های بد بپرهیزید, بی شک بعضی از گمان ها گناه است, و(در امور دیگران) تجسس (وکنجکاوی) نکنید, وبعضی از شما بعضی دیگر را غیبت نکند, آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را در حالی که مرده است, بخورد؟! پس (البته) آن را ناپسند دارید, واز خدا بترسید, بی گمان خداوند توبه پذیر مهربان است.
[قرآنکریم-آیه 13 سوره حجرات]

سوم» تمسخر،توهین،تحقیر و یادنمودن اقوام و اقشار مختلف جامعه را به القاب و اسمهای زشت و ناپسند که اینهم خالی از خطر نبوده و باعث نزاع و تفرقه اندازی بین اقوام شده و نظم جامعه را بر هم میزند که به ناهنجاری های دور از تصوری خواهد کشید و همچنین این مورد هم خلاف امر الله متعال است چراکه الله متعال در اینمورد فرموده است»
ای کسانیکه ایمان آورده اید! گروهی (از مردان) گروه دیگر را مسخره نکند, شاید آنان (مسخره شدگان) از اینها بهتر باشند, ونه زنانی, زنان دیگر را, شاید آنان (مسخره شدگان) از اینها بهتر باشند, واز یکدیگر عیبجوئی نکنید, ویکدیگر را با القاب زشت نخوانید, که پس از ایمان (آوردن) نام فسق بسیار (زشت و) بد است و هر که توبه نکرد, پس آنانند که ستمکارند. 
[قرآنکریم آیه 11 سوره حجرات]

چهارم» اکثر این جوکها و فکاهی ها دروغ بوده و حقیقت ندارد و دروغگویی هم زیور آدمی و خصوصا مسلمان نمیباشد چراکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینمورد فرمودند» ( ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﻬﺸﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ، ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻭﺭﺯﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺑﻬﺸﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻢ

ﺍﺯ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺶ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ: ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ 
( ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ، ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﺪ ، ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﺍﻭ ،ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﺍﻭ ، ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﺍﻭ )
ﺍﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. 
ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ٤٨٠٠ ﻭ ٤٩٩٠ —

پس برادران و خواهران عزیزم باید خیلی متوجه گفتار و کردار خود باشیم،اینکه اینروزها بسیاری از جوانان به یک قوم خاص فرض مثال وردکی،ترکه،لوره،
دهاتی و هر کس دیگری که باشد فکاهی ساخته و نشر میکنند آیا میدانید که اینکار شما چیقدر دنباله دار و دردسر ساز خواهد بود؟
آیا میدانید که در عوض هرشخصیکه این مسج شمارا بخواند و به دیگری ارسال کند یک گناه کبیره بر 
نامه ای اعمالتان نوشته خواهد شد؟ حالا دیگر الله متعال داند که یک مسج شما شاید به هزارها نفر برسد و هزارها گناه در نامه ای اعمالتان ثبت شود پس تا دیر نشده توبه کنید و دوباره این توهین به اصل و نصب،نژاد،گروه و یا یک قوم خاص را بس کنید تا دروازه ای توبه بروی شما بسته نشده توبه کنید که الله متعال بسیار توبه پذیر و مهربانست . . .

وقف سلیمانیه

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها