دين وفطرت

دین گریزی واسلام واقعی


دین گریزی و اسلام  واقعی

همانطور که همه می دانیم در دنیای کنونی دین گریزی به شدت در حال اتفاق افتادن است.

این موضوع برای کسانیکه درد دین دارند به شدت ناراحت کننده است.

شاید دلیل این موضوع، اسلام خرافی واسلام ساخته وذهن منحرفانی باشد که برای کسب قدرت و ثروت، آنرا به مردم تحمیل می کنند و به اسم اسلام در دنیا بذر خشم و خشونت در دنیا می کارند.

اسلام ساختگی آنها اجازه تدبر در دین را فقط منحصر به علمای خاص خود می داند و به مردم میگوید شما مردم عوام فقط و فقط باید بدون تدبر، تقلید کنید مگر اینکه زیر نظر ما آموزشهای لازم را دیده باشید.

اسلام آنها مردم را به روخوانی سریع قرآن برای دریافت “ثواب ختم قرآن” دعوت می کنند ولی کسی شما را دعوت به کسب “ثواب درک قرآن” نمی کند. ‌
از دید برخی از آنها قرآن باعث انحراف می شود مگر اینکه در حد روخوانی عربی باشد.

در آن اسلام مسائل مهم دین در حد ابتدایی ترین مسائل معرفی شده چیزی در حد خوردنیها،  نماز، نجاسات و … و مفاهیم عمیق دین کلا به فراموشی سپرده شده است. ‌
در اسلام آنها کمک به فقیر و یتیم یک کار فوق العاده محسوب می شود که اگر انجام نشود از دید خدا ایرادی بر مسلمانان نیست ولی دینی  که پیروانشان نمی دانند خدا در سوره ماعون هشدار می دهد آنکس که درد یتیم و مسکین ندارد مانند کسی است که دین ندارد. مسلمانی که درد یتیم ندارد اصلا از دینش هیچ نفهمیده.

دین گریزی از یک جهت این بسیار دردناک است ولی شاید بتوان گفت که شاید این خود یک رفتار دفاعی اسلام حقیقی در برابر اسلام انحرافی است که اجازه نمی دهد اسلام حقیقی طلوع کند.

شاید خدا بدین طریق می خواهد اسلام پوست بیندازد و اندیشه های خرافی را دور بریزد و اسلامی ناب مجددا از نو متولد شود.

اسلامی بدون آلودگی متولد شود که پیروانش حقیقت دین را درک کنند و مومن واقعی باشند. همانها که ابراهیم، عیسی، موسی، محمد، علی، ابوذر، یاسر و… شدند.

شاید این تولد، در مکان و زمان ما باشد و یا شاید نباشد.

ولی مطمئنا انسانهایی خواهند آمد که خدا را آنگونه که شایسته اوست بندگی کنند و حقیقت دین را در قلبشان نگهدارند.

دین انحرافی مردم را گریزان می کند و قدرت طلبان و زورگویان را جذب می کند. فرعون هم خود را فرزند خدا و رئیس دین می دانست.
‌‌

یادمان نرود اسلام حقیقی کسی را گریزان نمی کند اسلام حقیقی به نور رحمت خدا انسانها را جذب می کند و قدرت طلبان زورگو، زیاده خواهان را گریزان میکند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید