دين وفطرت
فرق انسان از سایر حیوانات

فرق انسان از سایر حیوانات

 

نفس انسان
سؤال: مهمترین چیزی که انسان را از حیوان متمایز می کند چیست؟ فرموده بودید که دیدن، گوش دادن (شنیدن نیست) و قلب است که انسان را از دیگر مخلوقات متمایز می کند. آیا هر سه با هم یک نفس را تشکیل می دهد؟ و آیا راجع به نفس در قرآن کریم چیزی آمده است؟
جواب: بله، راجع به نفس در قرآن کریم مکرر آمده است. آن چیزی که انسان را از دیگر مخلوقات متمایز می سازد – دیدن، گوش دادن (شنیدن نیست) و قلب است. نفس وجود مادی ماست. مثلا این رایانه که دارید می بینید، قسمتی که ما به آن دست می زنیم شبیه وجود مادی ماست. اما چیزی که رایانه را به کار می اندازد برق (انرژی) است که شبیه زنده بودن مان است و برنامه هایی که رایانه دارد، شبیه روح مان است. اگر این برنامه نباشد رایانه به هیچ دردی نمی خورد. آنچه که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند، همین روح است که از طرف پروردگار به وجود مان دمیده شده. با دمیده شدن روح وجود مکمل می شود. نکته مهم این است که می توان برنامه یک رایانه را به دیگری نصب کرد، اما روح هر انسان منحصر به فرد است. لذا بعد از مرگ وقتی روح از بدن جدا می شود، روح تا قیامت منتظر می ماند که به بدن متعلق به خود وارد شود. اگر آیه 42 سوره زمر با دقت مطالعه شود، این مطالب در آن موجود است. یعنی این که روح و بدن هر دو یک نفس را تشکیل می دهند. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید