دين وفطرت
پرداخت دیه

پرداخت دیه

پرداخت دیه

سوال: آیا کسی که برای دفاع نفس نا خواسته فردی را کشته باشد باید دیه بپردازد؟

جواب: در قرآن کشتن کسی بدون دلیل و تعمدا به صورت آشکار منع شده است. اگر کسی را به ناحق کشت، زنده بودن و یا اعدام کردن قاتل منوط بر حکم نزدیکان مقتول است.  که آنها مخیر هستند خواستار قصاص شوند، دیه بگیرند و یا کلا ببخشند.

در مورد کسی که برای دفاع از خود کسی را بکشد، چون دفاع از جان حق اوست، دیه ای به خانوادۀ مقتول پرداخت نمی کند.

اما اگر فردی نا خواسته و اتفاقی بدون عمد کسی را بکشد و یا سبب مرگ او شود، چون دفاع نفس در کار نبوده، باید حق شرعی دیه را به خانوادۀ مقتول پرداخت کند.  

این جا یک یادآوردی داشته باشیم: دیه زن و مرد مثل هم است و مقدار آن هیچ ربطی به جنسیت مقتول ندارد. 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید