دين وفطرت

چرا در قران نامهای خدا همچنین برای کافران به کار می رود؟

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید