دين وفطرت
چه غافلانه زندگی میکنیم

چه غافلانه زندگی میکنیم

 

چه غافلانه زندگی میکنیم ما انسانها در حالیکه ذره،ذره خوبی و بدیهایمان ثبت و ضبط میشوند…

اگر شخصی از کدام کار بد مان فیلمبرداری کرده و به اعضای فامیل،اقوام و دوستان مان نشان دهد چیقدر خجل خواهیم شد!؟

اما پناه بر الله متعال از آنروزیکه در حضور خالق کائنات و در صحرای محشر حاضر شویم و آنچه که از بدی،معصیت و گناه انجام داده ایم پیشروی تمام انسانها و از همه مهمتر در حضور خالق مان رازها و معصیتهای مان بر ملا شود چه حالی خواهیم داشت!؟

آیا از نظر شما گناه و معصیت کافی نیست؟

آیا وقت آن نرسیده که گناه و معصیت را ترک کرده و بسوی پروردگار خود برگردیم؟

و آیا وقت آن نرسیده که بسوی آنکه همیشه دروازه های رحمتش را بسوی توبه کنندگان باز نگهداشته است،توبه کرده و بسویش بر گردیم!

ای انسان!!!

هیچ کسی بر تو ضمانت نکرده است که تا چیوقت زنده خواهی بود و یا اینکه آیا فرصت توبه را دریافت خواهی کرد یا نخیر!؟

پس فرصت اندک است،توبه کن و همین حالا بسوی الله مهربان باز گرد و یک مؤمن راستین باش و کسی باش که الله متعال تو را دوست بدارد!

اگر در گذشته گناه کردی،گذشته را نمیتوانی اصلاح کنی اما امروزت را میتوانی اصلاح کنی تا فردایت اصلاح شود!
از گذشته ات توبه کن و پند بگیر،از امروزت بخوبی استفاده کن و به فردایت هم.امیدوار باش!

نا امید نباش ای برادر و خواهر عزیز و ارجمند!

بیا بسوی الله بر گرد،که اگر یکبار لذت ایمان و با الله بودن را چشیدی اگر تو را ذره،ذره هم کنند حاضر نمیشوی یک ثانیه از الله مهربان دور شوی . . .

باز آ ، باز آ ، هر آنچه هستی، باز آ
گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ
این درگه ما،درگه نا امیدی نیست!
صد باز اگر توبه شکستی،باز آ

تا دیر نشده از گمراهی،گناه،معصیت و عیاشی بر گرد،اگر نی بعد از مرگ هوشیار شدن سودی ندارد…

خودمان بر این موضوع عمل کرده و به اشتراک بگذاریم تا دیگران هم مستفید شوند . . .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید