دين وفطرت

گرفتن ناخن در ساعت شب

سوال:

آیا گرفتن ناخن در ساعت شب از نظر اسلام اشکالی دارد و از پیامبر (ص)  در این باره حدیثی وجود دارد؟

پاسخ:

در بسیاری از کتابهای مذهبی روایات واحادیثی وجود دارد که مزخرف و جعلی است  و اینگونه احادیث هیچ ارتباطی با دین ما ندارد. هر حدیثی که در تضاد با کلام خداوند متعال باشد پذیرفتنی نیست. همچنین هر حدیثی که با بدیهیات عقلی در تضاد باشد نمی توان آن را پذیرفت.  ومتأسفانه چنین احادیث را به نام دین  از زبان پیامبر (ص) به جامعه تقدیم کرده اند. یکی از آنها در مورد گرفتن ناخن است که شما فرمودید.  به خوبی برهمه معلوم است که گرفتن ناخن یک نیاز طبیعی انسان است و مانند رعایت مسائل دیگر بهداشتی، انجام آن در همه مواقع جایز است. چه روز باشد چه شب مشکلی ندارد  و انسان می تواند آن را انجام دهد.

مع ذلک نظر به اینکه ممکن است در دوران قدیمی که در خانه ها برق نبود و مردم در تاریکی زندگی می کردند و با  ناخن گرفتن در تاریکی شب ممکن بود انسان به انگوشت خود آسیب برساند و یا اینکه ناخن درغذای انسان بیفتد و مشکلاتی برای او بوجود بیاورد، به همین دلیل ، گرفتن ناخن درشبها توسط بزرگان توصیه نمی شد. این نزدیک به منطق است. اما دین ما آن را منع نمی کند. چنانچه  امروزه مردم در خانه های روشن زندیگی می نمایند، هیچ کس نمی تواند ادعا کند شب ناخن گرفتن ممنوع است.

از این رو از مسلمانان خواهشمندیم که هنگام اظهار نظر در مورد چنین موضوعاتی  مراقب باشند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید