دين وفطرت
حیاء یعنی چه؟

حیاء یعنی چه؟

 
حیاءیکی از مهمترین اخلاق هاست اخلاقی مؤثر درفردخانواده وجامعه اخلاقی که امروزه غریب وناآشنا شده است وبه اندازه یی دوری ازآن جامعه درفساد وتباهی غوطه ورگردیده وهراندازه ازآن فاصله بگیریم مشکلات جامعه نیز افزایش میابد این خصلت اخلاقی حیاءاست چسپیده به ایمان که بازیاد شدن آن ایمان نیز افزایش یافته وباکم شدنش ایمان نیز کاهش میابد

« مفهوم ومعناحیاءچیست وفواید آن »

گاهی اوقات میشنویم که فلانی با حیاءاست یا گفته میشود فلانی حیاءدارد منظورما ازحیاءچیست 
حیاءبه معنی گرفتگی نفس است یعنی نفس نمتواند مرتکب کارناپسند یازشتی شود وطاقت آنرا ندارد پس انسان با حیاءنمیتواند شاهد نفس اهانت گرش دربرابرخداوند مردم یا حتی خودش باشد نفس انسان باحیاءبخشیده است شخص باحیاءاحترام نفسش رادربرابرخداوند مردم وخودش به جا میاورد 
ازتعریفی که ذکر شد درمیابی که شرم وحیاءعاطفه ای زنده دردرون نفس است عاطفه ای که نفس به وسیله آن منجلاب پستی هاوگناهان صغیره ارتقامیابد 
عاطفه ای که عبارت های ازقبیل معصیت گناه نیرنگ دزدی زنا و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ را غیر ممکن می گرداند 
حال به احادیث پیامبر ص که دررابطه به خوبی حیاءآمده است توجه کن ودر پایان به این نتیجه خواهی رسید که حیاءمهمترین وبزرگترین اخلاق است 
رسول الله ص میفرماید 
الایمان بضع وستون شعبه والحیاءشعبه من الایمان 
ایمان شصت وچند شاخه است وحیاءیکی از شاخه هایی ایمان است

ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها