دين وفطرت

ترجمه قرآن کریم

ترجمه قرآن کریم  به  لسان ترکی از طرف هیئت علمی وقف سلیمانه تحت ریاست پروفیسور عبد العزیزبا یندیر ترجمه گردیده فقط شکل نهائی اش را نگرفته هست. ما همین ترجمه ترکی قرآن کریم را به زبان فارسی ترجمه مینمائیم.  بنا براین ممکن هست به گذشت زمان  بعضی تغییرات در بعضی اصطلاحات بیاید وهمچنان شما خوانندگان عزیز هر گونه اعتراض وپیشنهاد تان را در باره اصطلاحات وترجمه آیات از این لینک

https://www.dinwefetrat.com/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-2/

برای مایان ارسال بدارید .

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید