دين وفطرت

ترجمه قرآن کریم

ترجمه قرآن کریم  به  زبان ترکی توسط هیئت علمی وقف سلیمانه تحت ریاست پرفسور عبد العزیز بایندیر ترجمه شده اما هنوز نهائی نشده است. ما همین ترجمه ترکی قرآن کریم را به زبان فارسی ترجمه مینماییم. بنا براین ممکن است با گذشت زمان برخی تغییرات در بعضی اصطلاحات بیاید. خوانندگان عزیز می توانند نقد و پیشنهادشان را در بارهٔ اصطلاحات و ترجمهٔ آیات با ما در میان بگذارند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید