فتاوی

اعلانات

بیان فوائد روزه

چیزهایی که روزه را باطل می نماید؟ / دک. یحیی شنول

آیا اعتکاف در غیر مساجد اشکال دارد؟- عبد العزیز باییندر

آنها دزدهای این دین هستند”- آیدین ملاییم”

هؤلاءهم لصوص هذا الدین – آیدین ملاییم

آیا علومی که در قران کریم از آن ذکر نشده است برای ما ارزشی ندارد؟ -عبد العزیز باییندر